Увага! Проводяться роботи по оновленню контента. Для актуальної інформації, зв’яжіться з нами…

  • Українська
  • English
  • Грудень

    4

    2018
  • 702

ПОВІДОМЛЕННЯ про Позачергові загальні збори

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕРИДІАН» ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА

Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова (далі – ВАТ «Меридіан»                        ім. С.П. Корольова, Товариство), код ЄДРПОУ 14312973, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства відповідно до частини 5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  20 грудня 2018 року о 10 годині за адресою:
03124,м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх).
Реєстрація акціонерів для участі у позачергових  загальних зборах Товариства проводиться 20 грудня 2018 року з 8 год. 30 хв. до 9 год. 30 хв. за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства мають всі акціонери, включені до переліку акціонерів станом на 14 грудня 2018 року (станом на 24 годину).

Перелік питань порядку денного позачергових  загальних зборів акціонерів Товариства
1.Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Обрання голови та секретаря  позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3.Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів  акціонерів Товариства.
4.Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Проекти рішень з питань порядку денного позачергових  загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення з першого питання:
Обрати до складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства наступних осіб:
Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна,Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбко Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

Проект рішення з другого питання:
Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Лиховида Олега Едуардовича. У разі відсутності Лиховида Олега Едуардовича на позачергових загальних зборах акціонерів обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Іщук Тамілу Петрівну.
Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Пятенко Олену Миколаївну У разі відсутності Пятенко Олени Миколаївни на позачергових загальних зборах акціонерів обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства  Зубань Ганну Борисівну.

Проект рішення з третього питання:
Затвердити порядок ведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства послідовно виносить на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів Товариства питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: доповідь з питання порядку денного  – до 10 хвилин; виступи в дебатах – до 3 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин.
Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, яке обговорюється, подавши секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідну письмову заяву. Жоден з учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступити без дозволу Голови позачергових загальних зборів акціонерів. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом надання записок Голові позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.
Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»). Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень.
Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (його представника); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Пропозиції щодо оголошення перерви та зміни черговості розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів  вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а, отже, проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Фіксація технічними засобами ходу позачергових загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а, отже, проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

Проект рішення з четвертого питання:
Обрати оцінювачем майна ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ» (код ЄДРПОУ – 40770249, сертифікат Фонду державного майна України №531/18 від 26.06.2018р), затвердити умови договору,  що укладатиметься  з товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ», встановити розмір оплати послуг Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ» відповідно до проекту договору, що додається.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішення щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного: http://www.merydian.kiev.ua
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитись за місцем знаходження Товариства  м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (, 8, корпус № 59 2-й поверх (відділ кадрів) відповідно до законодавства у  робочі дні з 10-00 до 16-00 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Петрушенко І.М. Довідки за телефоном: (044) 594-29-41.
Порядок реалізації акціонерами своїх прав встановлений ст.36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, загальна кількість акцій – 1007433 штук, кількість голосуючих акцій 969593 штук.
При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), для представників акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт), а також документи, що підтверджують повноваження представника (оформлену відповідно до вимог законодавства довіреність). Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми документами Товариства.
Повторно звертаємо увагу акціонерів, що згідно Закону України «Про депозитарну систему України» право голосу на позачергових загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори на обслуговування своїх рахунків в цінних паперах. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС», 03150,вул. Велика Васильківська,65    тел. (044) 289-10-70.
Акціонер, який не уклав такий договір, права власності на свої акції не втрачає. Обмеження стосуються тільки голосування на позачергових загальних зборах та скасовуються протягом одного робочого дня після укладання акціонером договору на обслуговування рахунку в цінних паперах з вищевказаною депозитарною установою. Акціонерам, які вже уклали договори про відкриття та обслуговування рахунків, робити це повторно не потрібно.

© Copyright 2024 Prepared by Merydian WPT
Замовити×
Contact Us×