Увага! Проводяться роботи по оновленню контента. Для актуальної інформації, зв’яжіться з нами…

  • Українська
  • English
  • Березень

    18

    2019
  • 999

Повідомлення про збори 2019

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕРИДІАН» ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА

Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова (далі – ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, Товариство), код ЄДРПОУ 14312973, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року о 10 годині за адресою:
03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), 8, корпус №10 (технічний кабінет 4-й поверх);.
Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова проводиться 18 квітня 2019 року з 8 год. 30 хв. до 9 год. 30 хв. за місцем проведення зборів.
Право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства мають всі акціонери, включені до переліку акціонерів станом на 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Перелік питань проекту порядку денного річних  загальних зборів акціонерів Товариства

1. Обрання лічильної комісії річних загальних  зборів  акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
7. Звіт правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
10. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії Товариства та встановлення суми річної та додаткової винагороди.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

Проект рішення з першого питання:
Обрати до складу лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства наступних осіб:
Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Шосенко Богдан Віталійович, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслюк Алла Григорівна, Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбко Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.
Проект рішення з другого питання:
Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства – Лиховида Олега Едуардовича. У разі відсутності Лиховида Олега Едуардовича на річних  загальних зборах акціонерів обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Іщук Тамілу Петрівну.
Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Пятенко Олену Миколаївну                У разі відсутності Пятенко Олени Миколаївни на  річних загальних зборах акціонерів обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Зубань Ганну Борисівну.
Проект рішення з третього питання:
Затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:
Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства послідовно виносить на розгляд річних загальних зборів акціонерів Товариства питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.
Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: – доповідь щодо визначення основних напрямків діяльності і чітких цілей Товариства  та звітів– до 10 хв.; доповіді з інших питань порядку денного – до 5 хвилин; виступи, відповіді на запитання – до 3 хвилин.
Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, яке обговорюється, подавши секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства відповідну письмову заяву. Жоден з учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступити без дозволу Голови річних загальних зборів акціонерів Товариства. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом надання записок Голові річних загальних зборів акціонерів Товариства.  Запитання доповідачам подавати секретарю зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного  здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, а з обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства – бюлетенем для кумулятивного голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування (або «за», або «проти», або «утримався»). У разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька проектів рішень, акціонер відмічає свій варіант голосування у бюлетені для голосування щодо кожного проекту рішення.  Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання. Випадки визнання недійсним бюлетеня для голосування встановлюються законодавством.
У разі, якщо річними загальними зборами акціонерів Товариства за результатами розгляду питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства» рішення не прийнято, то голова річних загальних зборів Товариства  не виносить на голосування питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, зокрема «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства», «Обрання членів наглядової ради Товариства», «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства», «Обрання членів ревізійної комісії Товариства», «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії Товариства та встановлення суми річної та додаткової винагороди», голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань, не винесених на голосування, не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
Фіксація технічними засобами ходу річних загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а, отже, проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.  У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня та змінено черговість розгляду питань порядку денного зборів. Такі пропозиції вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного і голосування проводиться без використання бюлетенів для голосування.
Проект рішення з четвертого питання:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.
Проект рішення з п’ятого  питання:
Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії Товариства  за 2018 рік.
Проект рішення з шостого питання:
Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства  за 2018 рік.
Проект рішення з сьомого питання:
1.Затвердити звіт  Правління  Товариства за 2018 рік.
2.Преміювати  Голову Правління Товариства  Проценка В.О. у розмірі, визначеному згідно умов, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом ДК «Укроборонпром» від 13.10.2017 №343, (розрахунок додається).
Проект рішення з восьмого питання:
Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік.
Проект рішення з дев’ятого питання:
1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 6357000,00 гривень, в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році наступним чином:
– на виплату дивідендів, у тому числі на державну частку – відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрахування чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
– залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства.
2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 році в розмірі відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрахування чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.
3. Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у порядку, встановленому законодавством України. Дивіденди, нараховані на пакет акцій, який належить державі у статутному капіталі Товариства за результатами діяльності Товариства у 2018 році перерахувати до Державного бюджету України у строк до 01 липня 2019 року.
Проект рішення з десятого питання:
Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп» та призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп».
Проект рішення з одинадцятого питання:
1. У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»:
– змінити найменування Товариства, а саме: повне найменування Товариства – Акціонерне товариство «Меридіан» ім. С.П. Корольова,   скорочене –  АТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова;
–  внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.
2. Доручити:
– Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.
– Голові правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення з дванадцятого  питання:
1.Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради Товариства.
2.Встановити, що рішення про припинення повноважень Голови та всіх членів наглядової ради Товариства набуває чинності одночасно з обранням нового складу наглядової ради Товариства.
Проект рішення з тринадцятого питання:
Питання пов’язане з кумулятивним голосуванням.
Проект рішення з чотирнадцятого питання:
1.Припинити повноваження Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
2.Встановити, що рішення про припинення повноважень Голови та всіх членів ревізійної комісії Товариства набуває чинності одночасно з обранням нового складу Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з п’ятнадцятого питання:
Питання пов’язане з кумулятивним голосуванням.
Проект рішення з шіснадцятого питання:
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень члена наглядової ради та члена ревізійної комісії відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством.
2. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання договорів з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії Товариства.
3. Затвердити розмір річної та додаткової винагород члена наглядової ради та члена ревізійної комісії, що додається.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішення щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного: http://www.merydian.kiev.ua
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитись за місцем знаходження Товариства  м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (до перейменування – бульвар Івана Лепсе), 8, корпус № 59 2-й поверх (відділ кадрів), з 18 березня 2019 року до 18 квітня 2019 року у робочі дні з 10-00 до 16-00 годин. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. секретаря корпоративного Петрушенко І.М. Довідки за телефоном: (044) 594-29-41.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства,а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних  загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних  загальних зборів.
Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст.36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, загальна кількість акцій – 1007433 штук, кількість голосуючих акцій -969763 штук.
При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), для представників акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт), а також документи, що підтверджують повноваження представника (оформлену відповідно до вимог законодавства довіреність). Порядок участі та голосування на річних  загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми документами Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова за 2018 рік(тис. грн.)

Найменування показника/Період/ /Звітний/Попередній/. Усього активів /595099 /595522. Основні засоби /161244/158061.Довгострокові фінансові інвестиції/—/—/.Запаси /30630/37135. Сумарна дебіторська заборгованість /9199/13531/. Грошові кошти та їх еквіваленти /4729/753/. Нерозподілений прибуток /6514/5525/. Власний капітал /554375/551953/. Статутний    капітал /504/504/. Довгострокові зобов’язання /25085/25782/. Поточні зобов’язання /15639/17787/. Чистий прибуток /6357/5368/. Середньорічна кількість акцій(шт.) /1007433/1007433/. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду/—/—/.Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду/—/—.Чисельність працівників на кінець періоду /509/517/.

            Повторно звертаємо увагу акціонерів, що згідно Закону України «Про депозитарну систему України» право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори на обслуговування своїх рахунків в цінних паперах.
            Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС», 03150,вул. Велика Васильківська,65 (до перейменування вул. Червоноармійська)   тел. (044) 289-10-70.

            Акціонер, який не уклав такий договір, права власності на свої акції не втрачає. Обмеження стосуються тільки голосування на загальних зборах та скасовуються протягом одного робочого дня після укладання акціонером договору на обслуговування рахунку в цінних паперах з вищевказаною депозитарною установою. Акціонерам, які вже уклали договори про відкриття та обслуговування рахунків, робити це повторно не потрібно.

 
З повагою
Наглядова рада, Правління Товариства

© Copyright 2024 Prepared by Merydian WPT
Замовити×
Contact Us×