• Українська
  • English

Титульний_аркуш

Основнi_вiдомостi_про_емiтента. Iнформацiя_про_одержанi_лiцензii_(дозволи)_на_окремi_види_дiяльностi

Iнформацiя_про_осiб,_послугами_яких_користуeться_емiтент_(продовження)

Iнформацiя_про_випуски_акцiй_емiтента

Iнформацiя_про_господарську_та_фiнансову_дiяльнiст__емiтента. Iнформацiя_про_зобов’язання_емiтента

Iнформацiя_щодо_посади_корпоративного_секретаря

Iнформацiя_про_господарську_та_фiнансову_дiяльнiст_.Iнформацiя_про_обсяги_виробництва_та_реалiзацii_основних_видiв_продукцыъъ

Iнформацiя_про_господарську_та_фiнансову_дiяльнiст_._Iнформацiя_про_собiвартiсть__реалiзованоi_продукцii

_Основнi_вiдомостi_про_емiтента

Iнформацiя_про_посадових_осiб_емiтента

Баланс_(Звiт_про_фiнансовий_стан)

Звiт_про_власний_капiтал

Звiт_про_рух_грошових_коштiв_(за_прямим_методом)

Звiт_про_фiнансовi_результати_(Звiт_про_сукупний_дохiд)

Змiст

Примiтки_до_фiнансовоi_звiтностi,_складеноi_вiдповiдно_до_мiжнародних_стандартiв_фiнансовоi_звiтностi

© Copyright 2019ZOV Marketing by ZOV Marketing
Замовити

×
Contact Us

×